Zakonodaja

Zakonodaja

Pravilnik o zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme objavljen v UL RS, št. 96, z dne 30.08.2004

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o graditvi objektov (UL RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US 41/04 – ZVO-1, 45/04-ZVZP-A, 47/04-ZGO-1A in 62/04-odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo:

1. člen
(1) Pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri graditvi sistemov za ventilacijo ali klimatizacijo objektov.

2. člen
(1) Vsi deli ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala, imeti morajo gladke notranje površine in biti brez izboklin, na katerih bi se utegnili nabirati maščoba in umazanija.

3. člen
Če je za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme oziroma njihove dele zahtevano delovanje tudi v času požara, morajo biti gradbeni proizvodi za izolacijo lepila in obešala negorljivi. Delovanje ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema mora biti zagotovljeno najmanj toliko časa, kolikor je zahtevana požarna odpornost konstrukcije objekta.

Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme UL SFRJ 38-597-89

39. člen
…tam, kjer se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, ki se lahko useda, kondenzira in lepi na stene zračnega kanala, morajo biti na kanalih odprtine za čiščenje in vzdrževanje…

50. člen
…ventilacijski in klimatizacijski sistem v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, se morajo redno pregledovati. Usedli prah in nabrana maščobna para pa odstraniti vsaj vsake tri mesece…